Loading Image

Leveringsvoorwaarden dimota.com

Algemene voorwaarden Dimota International B.V.

Artikel 1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt onder verkoper verstaan Dimota International B.V. te Wateringen -verder te noemen Dimota- en onder koper degene die bij Dimota International B.V. een offerte heeft aangevraagd of een opdracht heeft geplaatst. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van verkoper aan koper inclusief de daaruit voortvloeiende verbintenissen. Indien één of meer van de bepalingen nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2. Offertes

De door Dimota gemaakte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 7 dagen, tenzij anders aangegeven. Dimota is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd. De in de offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 3. Levering

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn te Wateringen. Het risico van de goederen gaat bij aflevering over op de koper. Indien de goederen voor de koper worden getransporteerd, geschiedt dit transport ook voor risico van de koper. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. Opgegeven levertijden zullen door ons zoveel mogelijk worden nagestreefd. Opgegeven levertijden zullen echter nimmer te beschouwen zijn als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet levering dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Indien een order slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal het restant voor nalevering worden genoteerd. De koper ontvangt hiervoor bericht. De koper is alsdan gerechtigd de order voor het niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, mits zij ons daarvan binnen 8 dagen na ons bericht, in kennis stelt. Enige aanspraak op schadevergoeding zal door de koper niet kunnen worden gemaakt. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Dimota bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 4. Monsters, modellen en voorbeelden

Indien door Dimota een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.

Artikel 5. Beëindiging van de overeenkomst

De vorderingen van Dimota op de koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Dimota omstandigheden ter kennis komen die Dimota goede grond geeft te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; Indien Dimota International B.V. de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In genoemde gevallen is Dimota bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Dimota schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6. Garantie

Dimota garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering tenzij anders overeengekomen. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de koper het recht op herstel van de zaak. De verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling. Onder onjuiste behandeling wordt ondermeer verstaan: Het blootstellen van de zaak aan elektrische spanningen hoger dan voor deze zaak gebruikelijk. Ruwe behandeling. Gebruik bij temperaturen boven 35 graden Celsius.

Artikel 7. Gebreken; klachttermijnen

De koper dient de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord, te weten: Of de juiste zaken zijn geleverd; Of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomen; Of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan Dimota te melden. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 7 dagen na ontdekking doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan Dimota Ook indien de koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Dimota worden geretourneerd.

Artikel 8. Prijsverhoging

Indien Dimota met de koper een bepaalde prijs overeenkomt, is Dimota niettemin gerechtigd tot een verhoging van de prijs: Dimota mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 20% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

Onverminderd de garantiebepalingen sluiten wij iedere verdergaande aansprakelijkheid jegens koper uit voor alle schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, daaronder begrepen alle directe en indirecte schade, zoals gevolgschade of bedrijfsschade, behoudens de aansprakelijkheid voor schade die is veroorzaakt door opzet of grove schuld van ons, of onze werknemers en/of ingeschakelde hulppersonen. Indien en voor zover er op ons enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid ten allen tijde beperkt tot het drievoud van het factuurbedrag met een maximum van €.1000,= per schadegeval of samenhangende reeks van gevallen.

Artikel 10. Betaling

Tenzij uitdrukkelijk anders is dan overeengekomen, dienen onze facturen uiterlijk 7 dagen na factuurdatum en zonder enige aftrek, verrekening of compensatie, betaald te zijn op de op de factuur vermelde bankrekening van Dimota. Deze betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de koper in verzuim: de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand of gedeelte van een maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand. Dimota is gerechtigd ten allen tijde contante betaling, vooruitbetaling dan wel zekerheid voor betaling van het verschuldigde te verlangen. De door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeld de koper dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper. In ieder geval is de koper verschuldigd: Incassokosten van 15% van het bedrag van de achterstallige betaling. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de verplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van alle door Dimota verkochte producten blijft bij Dimota zolang de verkoper niet aan zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst of gelijksoortige overeenkomsten heeft voldaan, zolang de koper de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit de overeenkomst nog niet heeft voldaan en zolang de koper de vorderingen van Dimota wegens tekortschieten in de nakoming van een zodanige verbintenis niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzaken van boetes, rentes en kosten. In aanvulling op het artikel 11.1 genoemde eigendomsvoorbehoud verbindt de koper zich om op eerste daartoe strekkend verzoek van Dimota een bezitloos pandrecht voor te behouden en voor zover nodig te vestigen op de door ons aan de koper in eigendom geleverde goederen/producten, tot zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van Dimota uit welke hoofde dan ook. De koper is volledig aansprakelijk voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken en zal deze met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Dimota bewaren. Zolang de eigendom van de afgeleverde producten niet op de koper is overgegaan, mag deze het product niet verpanden aan een derde noch enig ander recht daarop verlenen. Het is de koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Indien de koper in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens Dimota tekortschiet of Dimota goede grond heeft dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is Dimota gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten terug te nemen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist. De koper is verplicht Dimota of een door Dimota aangewezen derde toegang te verlenen tot de plaatsen waar de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten zich bevinden. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht Dimota International B.V. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen.

Artikel 12. Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan Dimota zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Dimota B.V, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Dimota ; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers en andere derden waarvan Dimota International B.V. afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. Dimota heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verder) nakoming verhindert intreedt nadat Dimota International B.V. haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Dimota International B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Dimota niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden,zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Indien Dimota bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 13. Toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen Dimota en koper is het Nederlandse recht van toepassing.

Artikel 14. Bevoegde rechter

Geschillen die niet in de minne tussen Dimota en de koper kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, onder wie Dimota International B.V. ressorteert.˙˙

Deze website gebruikt cookies om correct te kunnen functioneren. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen of gedeeld.